Reklamace

Reklamace

1. Základní ustanovení

1.1 Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby zpravidla činí 2 roky (není-li uvedeno jinak).

1.2 Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

  • zboží bylo reklamováno po záruční době
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
  • zboží bylo poškozeno živlem
  • vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
  • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

1.3 Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání a na vady vzniklé prokazatetnou vinou výrobce. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

1.4 Ze záruky jsou vyňaty díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladovánim či nešetrným zacházením. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

1.5 Záruka se nevztahují na zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

1.6 Při uplatňování nároků je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku a případně též vyplněný záruční list, je-li jím model vybaven. Prodávající je svého závazku záruční opravy zproštěn, neuplatní-li kupující případné vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit.

1.7 Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi zkontrolováno a vyzkoušeno. Provozovatel tohoto obchodu nenese zodpovědnost za škody způsobené přepravcem. Zboží si překontrolujte ihned při jeho převzetí. Pokud je zboží poškozené, tak jej nepřebírejte.

1.8 Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

1.9 Pokud si zákaznik nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

2. Postup při reklamaci

2.1 Při zjištění závady nás kontaktujte e-mailem. Popište závadu výrobku a případné další nedostatky. Případně zašlete zboží zpět na naši adresu včetně podrobného popisu závady. Dbejte na pečlivé zabalení zásilky. V tomto případě neneseme zodpovědnost za případné porušení a balík bude vrácen zpět odesílateli. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás kontaktujte (viz. kontakty na provozovatele)

2.2 Reklamace posílejte na adresu:

Kolmar s.r.o.

Michal Lalák
Wágnerova 1118/5b
614 00 Brno, Česká republika
773 795 138

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13.3.2020